Gösta Pantzerhielm

pantzerhielm
Gösta Pantzerhielm 1884-1964

Styrande Mästare 1944-1954

Gösta Pantzerhielm eller P-zäta som han oftast kallades föddes i Stockholm 1884. Han hade inte enbart andligt släktskap med Carl Michael Bellman utan även en antavla där Barbara Klein var en viktig del av genbanken. Många menar att det är Bellmans farmors mor är just den Barbara som fått stå som modell till vår Moster Barbara.

P-zäta var officer och kom till Smålands Artilleriregemente (A 6) som underlöjtnant 1928. Han avancerade till major och blev 1944 överstelöjtnant. Sedan P-zäta tagit avsked från armén tjänstgjorde han som militärassistent på Länsstyrelsen. P-zäta var mycket intresserad av hästar och en framstående ryttare. Han var aktiv i Jönköpings fältrittklubb och även i svensk ridsports centrala styrelse.

Inom Par Bricole kom hans utmärkta egenskaper som ledare, administratör och talare väl till pass. Han var Riddarceremonimästare i 20 år, 1922-1942 och han lyckades dessutom kombinera detta som Direktör för Den Bacchanaliska Teatern 1927-1930. 1942 utnämndes han till Styrande Kansler för att två år senare installeras som Styrande Mästare, vilket ämbete han med oförvanskad ära beklädde i 10 år.

P-zäta var en damernas riddare och det är Förmodligen ingen tillfällighet att dambricoleriet infördes i Jönköping Par Bricole under hans ”regeringstid”. Det skedde 1949. P-zäta arbetade med stort och smått. I vårt arkiv har vi funnit ett märkligt intyg. ”Till vederbörande chef Fältpost 61722 Sällskapet Jönköpings Par Bricole får härigenom hemställa att Signalisten 78 Hagelin, som är inkallad till militärtjänstgöring, måtte beviljas tjänstledighet, så att han kan medverka i ett sångspel vid givandet av Sällskapets tredje grad i Jönköping den sjunde nästkommande april. Jönköping den 28 mars 1945, G. Pantzerhielm, Styrande Mästare och Överstelöjtnant.”

Gösta Pantzerhielm avgick efter 10 år som Styrande Mästare i ett Par Bricole, som blomstrade i den optimistiska efterkrigstiden. Han levde vidare i Jönköping och avled på Luciadagen 1964.