JPB historia

Jönköpings Stadshus 1879

Det Bacchanaliska ljuset upptändes i Jönköping den 14 april 1879.

Postmästare Paul Billing och ingenjör Jonas Karling hade flyttat till Jönköping och hade båda upplevt det Bacchanaliska ljuset i Borås. Dessa värmande strålar lämnade bröderna ingen ro och man beslöt därför att i stadens tidning inbjuda ”de för saken intresserade,” med den påföljd att drygt 50 av stadens ledande män samlades och beslöt att åstadkomma en filialloge i Jönköping. Det visade sig då, att ytterligare tre män hade skådat det Bacchanaliska ljuset, nämligen färgaren C. Lyth, kaptenen O. Weidenhielm och brukspatronen Carl Friedländer, som anslutet sig till Göta Par Bricole redan 1849. Friedländer blev Sällskapets förste Styrande Mästare och när han avgick 1899 efter 20 år, blev han samma kväll utnämnd till RSK och Jubelkommendör.

Vid det första mötet den 2 februari 1879 (efter annonseringen) beslöts att bilda en garantifond ”för undanröjande av ekonomiska svårigheter.” 39 herrar sammansköt vardera 25 kronor, en icke ovanlig månadslön på den tiden och gav därmed Jönköpings PB ett startkapital på 975 kronor (motsvarar nästan en trekvarts miljon omräknat till nutid.) Den 25 februari 1879 är Stiftelsebrevet från Moderlogen signerat där man önskar ”all framgång och trevnad.” Vid det första arbetsårets slut i maj 1880 hade Jönköping Par Bricole 126 ledamöter. Det var färgstarka män som startade Jönköpings PB. Brukspatronen Friedländer tändsticksdirektören Bernhard Hay, borgmästaren Axel Printzensköld och lektor C.O Porat för att nämna några. Dessa män ägde talets gåvor, de hade ett ädelt hjärta och ett glatt sinne där den humoristiska ådran och vältaligheten lyste av värme och livligt intresse för PB. I dag står vi i ödmjuk tacksamhet till våra grundare. Jönköping Par Bricole har ca 550 medlemmar.

I Jönköping Stadshus, som var beläget bakom gamla Rådhuset, där nu Åhlenshuset ligger, samlades man och beslöt att bilda en filialloge till Par Bricole. Huset har en gång ägts av Jönköpings Landshövding J.A Stedt som gick in i Par Bricole i Stockholm 1779 tillsammans med Kexel, Bellman och Hallman. Stedt har nummer 38 i medlemslängden 1779 och får väl anses vara Jönköpings förste Bricolist trots att Jönköping Par Bricole bildades först hundra år senare.