Bacchi SköldMakare

Bacchi SköldMakare (BSM)

Sköldmakarna skall verka för, och bistå, Logens Riddare av lägst IX graden att beskriva och utforma en vapensköld inom Logen. Gruppen skall också besluta om skölden är godtagbar utifrån god heraldisk sed.

Till våra uppgifter hör att övertyga alla Bröder av IX, X och XI graderna att utforma en Riddarsköld. Skölden ska överensstämma med de direktiv som fastställts av Guvernementet och Bacchi SköldMakare.

Vi kan hjälpa till genom assistans och vägledning i samband med utformningen av vapenskölden. Underlag för skapandet av sköld kan man få som en fil av Sköldmästaren.

Gruppens ledamöter
Sköldmästare – Anders Svartz
Grafisk form, målning – Mats Andersson
Heraldik – Bo E Karlsson
Sköldintendent – Calle Jörninge
Ledamot – Bernt Lindqvist
StK – Carl-Gustaf Atterdal

Eftersom gruppens ledamöter är så få, fattas alla beslut gemensamt under munterhet, stoj och glam växlat med stort allvar och djupa veck i pannorna.

SköldmästareBSM_1
Anders Svartz
0707-98 87 77
anders@svartz.se