Jönköpings Bacchanaliska Akademi

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Akademin 2009

Jönköpings Bacchanaliska Akademi för Skalde- och Talekonst inom Sällskapet Par Bricole

Den Bacchanaliska Akademin i Jönköping instiftades 1994 av den dåvarande Styrande Mästaren emeritus Jan-Erik Berggren. Akademin består av 11 ordinarie ledamöter som kallas Pallar. Ordens Talare och Skald är självskriven ledamot. Övriga Pallar väljs in av Akademin. Dessutom kan vi utnämna Hederspallar utöver de 11 ordinarie platserna. Vårt mål är att utveckla och bevara kulturen och talekonsten inom Par Bricole. Vi skall tillse att goda tal, kväden och viktiga händelser dokumenteras på ett bra och säkert sätt.

Pallarna träffas 5-6 gånger per år för tankeutbyte, planering, tal, läsning och berättande kombinerat med god spis och spirituellt fluidum. Vi gör också utflykter med våra Systrar till historiska miljöer. Ett Presidium bestående av Praeses, vie Praeses, sekreteraren och kassören handhar löpande ärenden och ständiga spörsmål. Därutöver finns en senior rådgivande grupp kallat ”De dagledige”. Pallarna uppträder i olika roller vid Par Bricoles sammankomster. I april varje år inbjuds samtliga PB-Bröder med Systrar och andra gäster till ett Högtids-sammanträde med måltid. Någon av Pallarna eller en inbjuden gäst håller årets högtidsföreläsning. Delar av Kören och Musiken medverkar.

Pallar i Akademin har arbetat fram två nya delar av De Gyllene Böckerna. De innehåller tal, kväden och parentationer inom Jönköping Par Bricole för åren 1945 – 1997 och 1998 – 2009. Vi har också låtit scanna, renskriva, och inbinda läsupplagor av de tidigare Gyllene Böckerna, vilka nu finns i Par Bricoles bibliotek och arkiv och omfattar tiden 1879 – 1944. Akademin ger ut en egen skriftserie med tal och kväden, som hållits vid våra Högtidssammanträden eller i övrigt inom Par Bricole. Akademin har under flera år har arbetat med sortering och arkivering av Par Bricoles och dess talangruppers äldre handlingar, vilka därefter år 1999 överfördes till Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv. Inför Jönköping Par Bricole 125-års jubileum 2004 stod några Pallar för det sammanhållande arbetet med en Jubileumsbok. Vi fortsatte med en ny serie Årsböcker som utkommit från år 2005 och framåt. Under flera år presenterades” Akademins krydda ” vid måltidskalasen. Akademin delar ut medaljer i guld, silver eller brons till Bröder som gjort eller gör förtjänstfulla insatser i Akademins anda.

Broder i Par Bricole kan ej söka inträde i Akademin. Broder, som utmärker sig genom framstående insatser i Akademins anda, kan belönas med någon av Akademins medaljer. Några kan komma ifråga för inval om ledig pall finnes tillsätes.

Praeses
Göran Wahlgren
0703-35 07 20
goran@wahlgrenkonsulter.se

Vice Praeses
Ulf Linnman
0705-34 01 89
ulf@ulflinnman.se

Ständig Sekretär
Per Sandberg
per.sandberg@habokommun.se

Kassör
Olof Sköld
0733-62 69 35
skoldarna@gmail.com